Hakkımızda

Enerji politikaları alanında gündemi uzaktan takip etmeye çalışan bir Türkiye yerine, gündem belirleyen bir Türkiye’ye ulaşma idealiyle…
Türkiye’deki enerji politikaları odaklı ilk ve tek sivil yapılanma…
Medeniyet coğrafyasında enerjide birleştirici güç olacak bir Türkiye için…
“Küresel enerji politikalarından, uygulanabilir çözüm ve projeksiyonlara, yeni teknolojilerden gerçekçi bir yeşil dönüşüme kadar birçok alanda öncü kuruluş: TESPAM…”

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)’nin temelleri, Türkiye’de enerji politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji politikaları uzmanlarını yetiştirebilecek bir sivil altyapıya olan ihtiyaca cevap vermek amacıyla 2005 yılında atılmıştır. 

2005 yılında bir sivil platform olarak yola çıkan TESPAM, 2014 yılında faaliyetlerini hızlandırmış ve yeni bir zemine taşımıştır.  

Kurumsal anlamda aynı anda araştırma merkezi, sivil toplum kurumu ve ticari işletme niteliklerine sahip olan TESPAM’ın hiç şüphesiz vizyonu doğrultusundaki birincil hedefi küresel enerji politikalarına ve trendlerine yön verecek niteliklerde öngörü, yorum ve analizlerde bulunan çalışmalar üretmektir. 

Hali hazırda Türkiye’deki enerji politikaları alanında en çok çalışma üreten, en bilinen ve en etkin kurum olma niteliği kazanan TESPAM, kurduğu uluslararası işbirlikleri ile de dikkat çekmekte ve hedefleriyle birlikte kapasitesini de geliştirmektedir.   

TESPAM, 

 • Türkiye’nin; enerji – güvenlik – diplomasi üzerine çalışan bütün ilgili kurumları ile (proje ve istişare zemininde) iş birliği içerisinde, 
 • Ulusal ve uluslararası birçok üniversite, özel teşebbüs ve sivil toplum örgütlerinin de katkıları ve desteği ile, 
 • Türk dünyasına yönelik hayata geçirdiği çok yönlü işbirliği zeminleri ile faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir.  

Ayrıca sahip olduğu; 

 • Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı veri bankası, 
 • Bilimsel ve milli zemine oturan kurumsal kültürü, 
 • Çok yönlü analizleri ile daha gerçekçi politika ve strateji öngörüleri üretebilme kabiliyeti, 
 • Farklı disiplinlerden müteşekkil, üretme odaklı pratik bir usulle faaliyetlerini sürdüren dinamik kadrosu sayesinde  

TESPAM birçok başarıya imza atmaya devam etmektedir. 

 • Alanındaki ilk uluslararası etkinlik olan TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ KONGRESİ,  
 • Yine aynı gaye ile TESPAM’ın bir alt kurumu olarak faaliyet gösteren “Türk Enerji Birliği Araştırma Merkezi” (TEBAM),  
 • Uluslararası arenada beğeni toplayan teknik ve politik alanlarda çalışmalar kabul eden “Energy Policy Turkey” (EPT), ve “International Journal of Energy Studies” (IJES) dergileri,  
 • Bir kariyer platformu olarak altyapı çalışmaları sürdürülen “EnerjiNetwork”, 
 • TESPAM’ın bütün görsel etkinliklerine ev sahibi yapan “TV Enerji”  
 • Teknoloji ve Yazılım alanında faaliyetlerini sürdüren “TESPAM Technologies”, 
 • Temiz Enerji alanında faaliyetlerini sürdüren “TESPAM Green”, 
 • Eğitim faaliyetlerini sürdüren “TESPAM Akademi”, 
 • Önemli konuların yıllık faaliyetler dahilinde tartışıldığı “İklim Forumu”, “Karadeniz Forumu”, “Doğu Akdeniz Forumu”, “Hidrojen Forumu”  
 • Altyapı çalışmaları devam eden “World Energy and Intelligence Base” (WEIB), 
 • Uzun vadeli küresel enerji dinamiklerinin özetlendiği “World Energy Outlook 2100” (WEO 2100)  

TESPAM’ın hayata geçirdiği ve/veya üzerine çalışmaya devam ettiği markalarından bazılarıdır. 

TESPAM’ın merkezi Ankara’dadır. Ayrıca İstanbul ve Bakü’de de temsilcilikleri bulunmaktadır.  

 

TESPAM STRATEJIK PLAN 

TESPAM INTRODUCTION 

 

ABOUT TESPAM (ENG) 

“The first and unique civilian organization focused on energy policies in Turkey…” 

“For a Turkey that will be a unifying force in energy in the geography of its civilization…” 

“From global energy policies to applicable solutions and projections, from new technologies to a realistic green transformation: TESPAM is ready!” 

The foundations of the Turkish Energy Strategies and Policy Research Center (TESPAM) were laid in 2005 to contribute to the determination of energy policies and strategies in Turkey and to respond to the need for a civilian infrastructure that can train energy policy experts demanded by the country.

TESPAM, which started out as a civilian platform in 2005, accelerated its activities in 2014 and took it to a new level.

The primary goal of TESPAM, which has the characteristics of a research center, non-governmental organization and commercial enterprise at the same time in the institutional sense, is to produce studies that provide foresight, interpretation and analysis that will guide global energy policies and trends.

TESPAM, which is currently the most well-known and most effective institution in the field of energy policies in Turkey, draws attention with its international collaborations and develops its capacity along with its targets.

 

TESPAM, 

 • By being in cooperation with all relevant institutions working on energy – security – diplomacy  (on the basis of the project and consultation) areas in Turkey, 
 • and with the contributions and support of many national and international universities, private  enterprises and non-governmental organizations, 

Continues its activities uninterruptedly with the multi-faceted cooperation grounds. 

 

In addition to these, TESPAM also; 

 • With its geographical information systems-based databases, 
 • Institutional culture based on scientific and national grounds, 
 • Ability to produce more realistic policy and strategy predictions with its multi-diciplinary teams 
 • Andits production-oriented, practical dynamic staff, continues its activities in a wide area.  

 

TESPAM continues to achieve important goals with its popular trademarks. Such as:

 • “TURKISH ENERGY UNION CONGRESS”, the first international event in its field,
 •  “Turkish Energy Union Research Center” (TEBAM), which operates as a sub-institution of TESPAM with the same aim,
 •  “Energy Policy Turkey” (EPT) and “International Journal of Energy Studies” (IJES) journals that accept studies in internationally acclaimed technical and political fields,
 • “EnerjiNetwork”, which continues its infrastructure work as a career platform,
 •  “TV Energy”, which hosts all the visual events of TESPAM,
 • “TESPAM Technologies”, which continues its commercial activities in the field of Technology and Software,
 •  “TESPAM Green”, which continues its commercial activities in the field of Clean Energy,
 •  “TESPAM Academy”, which continues its educational activities,
 • “Climate Forum”, “Black Sea Forum”, “Eastern Mediterranean Forum”, “Hydrogen Forum” where important issues are discussed within annual activities,
 • “World Energy and Intelligence Base” (WEIB), where the infrastructural works are ongoing,
 •  “World Energy Outlook 2100” (WEO 2100), which summarizes the long-term global energy Dynamics.

These are some of the brands that TESPAM has implemented and/or continues to work on.

The headquarters of TESPAM is in Ankara. It also has representative offices in Istanbul and Baku.

 

О TESPAM (RU) 

“С идеей достичь Турции, определяющей повестку дня, которая вместо Турции пытается следить издалека за повесткой дня в области энергетической политики…” 

“Первая и уникальная цивильная организация, занимающаяся энергетической политикой Турции…” 

“Для Турции, которая станет объединяющей силой в географии своей цивилизации…” 

“От глобальной энергетической политики до применимых решений и прогнозов, от новых технологий до реалистичной зеленой трансформации, ведущая организация во многих областях: TESPAM…” 

 

Основы Турецкого центра энергетических стратегий и исследований политики (TESPAM) были заложены в 2005 году, чтобы внести свой вклад в определение энергетической политики и стратегий в Турции и удовлетворить потребность в гражданской инфраструктуре, которая может обучать экспертов по энергетической политике, востребованных страной. 

 

TESPAM, которая начала свою деятельность как цивильная платформа в 2005 году, в 2014 году активизировала её и вывела на новый уровень. 

Основная цель TESPAM, которая имеет одновременно характеристики исследовательского центра, неправительственной организации и коммерческого предприятия, состоит в том, чтобы проводить исследования, которые обеспечивают предвидение, интерпретацию и анализ, которые будут определять глобальную энергетическую политику и тенденции. 

TESPAM, которая в настоящее время является наиболее известным и наиболее эффективным организацией в области энергетической политики в Турции, привлекает внимание своим международным сотрудничеством и развивает свой потенциал вместе с поставленными целями. 

 

TESPAM, 

 • В сотрудничестве со всеми соответствующими энергетическими, силовыми и дипломатическими агентствами Турции (на основе проекта и консультации),
 • Благодаря вкладу и поддержке многих национальных и международных университетов, частных предприятий и неправительственных организаций,
 • Он продолжает свою деятельность непрерывно на многогранной основе сотрудничества, которую он реализовал дляТюркского мира. 

Он также владеет: 

 • Базаданных на основе географических информационных систем, 
 • Институциональная культура, основанная на научных и национальныхпринципах,
 • Возможность производить более реалистичные прогнозы политики и стратегии с помощью универсального анализа,
 • Благодаря своему динамичному персоналу, который состоит из представителей разных дисциплин и продолжает свою деятельность с использованием практических методов, ориентированных на производство.

TESPAM продолжает добиваться многих успехов.  

 • “КОНГРЕСС ТЮРКСКОГОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА”, первое международное мероприятие в своей области, 
 • “Исследовательский центр Тюркского Энергетического союза ” (TEBAM), который действует как подразделение TESPAM с той же целью, 
 • Журналы“Energy Policy Turkey” (EPT) и «International Journal of Energy Studies» (IJES), которые принимают исследования во всемирно признанных технических и политических областях, 
 • EnerjiNetwork”, которая продолжает свою инфраструктурную работу в качестве платформы для карьерного роста,
 • TVEnergy”, где проходят все визуальные мероприятия TESPAM, 
 • TESPAMTechnologies”, продолжающая свою деятельность в области технологий и программного обеспечения, 
 • TESPAMGreen”, продолжающая свою деятельность в области Чистой Энергии, 
 • “TESPAM Akademi”, продолжающая образовательную деятельность,
 • “Климатический форум”,“Черноморский форум”, “Восточно-Средиземноморский форум”, “Водородный форум”, где важные вопросы обсуждаются в рамках ежегодных мероприятий, 
 • “Мировая база энергии и разведки”(WEIB), инфраструктурные работы которой продолжаются, 
 • “World Energy Outlook 2100”(WEO 2100), в котором обобщается долгосрочная динамика мировой энергетики. 

Это некоторые из брендов, которые TESPAM внедрил и/или над которыми продолжает работать. 

Штаб-квартира TESPAM находится в Анкаре.Также есть представительства в Стамбуле и Баку. 

 

TESPAM haqqında (AZ) 

“Enerji siyasətində gündəmi uzaqdan izləməyə çalışan bir Türkiyə yerinə gündəmi təyin edən Türkiyəyə çatmaq ideyası ilə …” 

“Türkiyədə enerji siyasətinə yönəlmiş ilk və yeganə sivil təşkilat …” 

“Mədəniyyət coğrafiyasında enerjidə birləşdirici qüvvə olacaq bir Türkiyə üçün …” 

“Qlobal enerji siyasətindən tətbiq oluna bilən həllərə və proqnozlara, yeni texnologiyalardan həqiqi bir yaşıl enerji çevrilməsinə qədər bir çox sahədə qabaqcıl təşkilat: TESPAM… ” 

 

Türkiyə Enerji Strategiyaları və Siyasəti Araşdırma Mərkəzinin (TESPAM) təməlləri 2005-ci ildə Türkiyədə enerji siyasətinin və strategiyalarının təyin olunmasına töhfə vermək və ölkənin ehtiyac duyduğu enerji siyasəti mütəxəssislərini yetişdirə biləcək bir mülki infrastruktur ehtiyacına cavab vermək üçün atıldı. 

2005-ci ildə sivil bir platforma olaraq başlayan TESPAM, 2014-cü ildə fəaliyyətini sürətləndirərək yeni bir səviyyəyə addım atmışdır. 

Eyni zamanda institusional mənada bir araşdırma mərkəzi, qeyri-hökumət təşkilatı və kommersiya müəssisəsi xüsusiyyətlərinə malik olan TESPAM-ın əsas məqsədi qlobal enerji siyasətini və tendensiyalarını istiqamətləndirəcək uzaqgörənlik, şərh və analiz təmin edən araşdırmalar hazırlamaqdır. 

Hal-hazırda Türkiyədə enerji siyasəti sahəsində ən tanınmış və ən effektiv təşkilat olan TESPAM, beynəlxalq əməkdaşlıqları ilə diqqət çəkir və hədəfləri ilə birlikdə fəaliyyət dairəsinin həcmini də inkişaf etdirir. 

TESPAM, 

 • Türkiyənin enerji – təhlükəsizlik – diplomatiya ilə məşğul olan bütün əlaqəli qurumları ilə əməkdaşlıqda (layihə və məsləhətləşmə əsasında), 
 • Bir çox milli və beynəlxalq universitetlərin, özəl müəssisələrin və qeyri-hökumət təşkilatlarının töhfələri və dəstəyi ilə, 
 • Türk dünyası üçün həyata keçirdiyi çoxşaxəli əməkdaşlıq sahələri ilə fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirir. 

Həmçinin sahib olduğu; 

 • Coğrafi məlumat sistemlərinə əsaslanan informasiya bazası, 
 • Elmi və milli əsaslara söykənən institusional mədəniyyət, 
 • Çoxşaxəli təhlilləri ilə daha real siyasət və strategiya proqnozları hazırlamaq bacarığı,
 • Fərqli sahələrdən olan və istehsal yönümlü praktik bir üsulla fəaliyyətini davam etdirən dinamik heyəti sayəsində 

TESPAM bir çox uğurlara imza atmağa davam edir. 

 • Öz sahəsində ilk beynəlxalq tədbir olan TÜRK ENERJİ BİRLİYİ KONQRESİ,
 • Eyni məqsədlə TESPAM-ın bir alt qurumu olaraq fəaliyyət göstərən “Türk Enerji Birliyi Araşdırma Mərkəzi” (TEBAM),
 • Beynəlxalq arenada tanınmış texniki və siyasi sahələrdə araşdırmaları qəbul edən “Energy Policy Turkey” (EPT) və “International Journal of Energy Studies” (IJES) jurnalları, 
 • Karyera platforması olaraq infrastruktur işini davam etdirən “EnerjiNetwork”,
 • TESPAM-ın bütün vizual tədbirlərinə ev sahibliyi edən “TV Energy”
 • Texnologiya və Proqram təminatı sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Technologies”,
 • Təmiz Enerji sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Green”,
 • Təhsil fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Academy”,
 • Önəmli məsələlərin illik fəaliyyətlər çərçivəsində müzakirə olunduğu “İqlim Forumu”, “Qara Dəniz Forumu”, “Şərqi Aralıq dənizi Forumu”, “Hidrogen Forumu” 
 • İnfrastruktur işləri davam edən “World Energy and Intelligence Base” (WEIB), 
 • Uzunmüddətli qlobal enerji dinamikasını ümumiləşdirən “World Energy Outlook 2100” (WEO 2100). 

Bunlar TESPAM-ın tətbiq etdiyi və/və ya üzərində işləməyə davam etdiyi markalardır. 

TESPAM-ın mərkəzi Ankaradadır. Həmçinin İstanbul və Bakıda nümayəndəlikləri var.