Biyodizel
Ağustos 29, 2019
3 Soruda Yeni Kerkük – Ceyhan Boru Hattı Analizi
Eylül 6, 2019

Coğrafyamızda KBRN Tehdidi ve Güvenliği

COĞRAFYAMIZDA KBRN TEHDİDİ ve GÜVENLİĞİ

KBRN Silahları, fizyolojik ve biyolojik etkileri nedeniyle canlı kitleleri öldürmek, ağır yaralayarak saf dışı bırakmak ve fonksiyonlarını bozarak etkisiz hale getirmek amacıyla gerek askeri gerekse terörist faaliyetlerde kullanılan kimyasal, biyolojik ve nükleer ajanlardır. Bu silahların, ayrıca, bitkisel ve hayvansal besin stoklarını kontamine ederek kullanılamaz hale getirmek, korunmak amacıyla koruyucu giysi ve araç kullanmak zorunda bırakarak hareket kabiliyetini azaltmak ve askeri bir operasyonda birlikleri istenilmeyen yönlere sevk ettirmek gibi dolaylı etkileri de bulunmaktadır.

Ülkemizin KBRN silahlarına sahip olan ve her an bunları kullanabilme potansiyeli bulunan ülkeler ve terör gruplarının bulunduğu bir coğrafyada komşuluk yaptığı çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanan bir gerçektir. Uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış olmasına rağmen, bu unsurlar KBRN silahlarını üretme atma vasıtalarındaki mevcut imkan ve kabiliyetlerini geliştirme çabalarını sürdürmekte, bu çabaları ile Türkiye için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadırlar. Bundan başka bu silahların terörist gruplarca sivil halk üzerine kullanılabilme olasılığı da her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir başka gerçektir. Olası bu tür bir KBRN tehdidi karşısında, tüm ülke genelinde bu tür ataklara karşı gerekìi önlem ve aktiviteleri ortaya koymak ve bu anlayış çerçevesinde bir “Ulusal KBRN Savunma Sistemi” oluşturmak ve gerektiğinde bu sistemi uygulamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Sunulan bu bildiride, bu tür bir sistemin sağlık alanında, idari teşkilatlanmada ve sivil savunma bazında nasıl gerçekleştirilebileceği ve bu birimler arasında organizasyon ve koordinasyonun nasıl oluşturulabileceği üzerinde durulacaktır. Bu konu çerçevesinde; ilk yardım ve tedavi sisteminin oluşturulması ve bu bağlamda KBRN timlerinin kurulması, genel organizasyon ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi, konu ile ilgili eğitimin icrası ve istihbarat kaynaklarının ve verilerinin değerlendirilmesi, gibi başlıkları içeren ana hatların ortaya konulması ve detaylandırılması hedeflenmektedir. Bu bildiri ile, özellikle ülke bazında dekontaminasyon üniteleri, KBRN İlk yardım ve Tedavi üniteleri, KBRN Tanı ve Analiz Laboratuvarı ve konu ile ilgili bilimsel araştırma olanakları da irdelenerek örnek modeller değerlendirilecektir. Ayrıca, özellikle büyük şehirlerimizde olası terör amaçlı bir KBRN atağı karşısında oluşturulması gereken merkezi teşkilatlanma ile birimler arası gerekli koordinasyon ve planlamanın standardize ve sistematize edilmesi ve bu sistemin uygulanma koşullarının da saptanması amaçlamaktadır.

Bu tür bir sistemin, çeşitli KBRN atak senaryoları ile pratiğe dönüştürülebilmesi ve bunun ülkemizdeki mevcut şartların güncelleştirilerek uygulanabilmesi, bu tür bir saldırıda görevli olası kurum ve kuruluşların mevcut görev ve sorumluluklarına, bu tür bir atağa karşı yüklenmeleri gereken işlevlerin de katılması, bunların yasal bir zemine oturtulmasını zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak; ülkemize özgü bir “Ulusal KBRN Savunma Sistemi”nin oluşturulması zorunluluğu düşüncesi ile, ilgili kuruluşların bu konuda bilinçlendirilmesi ve daha ileri projeler için yönlendirilmelerinin, olası bir Kitle İmha Silahı atağında, teorik de olsa teşkil edilecek sistemin uygulamaya dönüştürülmesi ve bazı örnek birimlerin (Laboratuvar, İlk Yardım Ekipleri, Dekontaminasyon Üniteleri) gerçekleştirilmesine bir ivme kazandıracağı düşünülmektedir.

Levent KENAR
Levent KENAR
15 Mart 1966 tarihinde Balıkesir’de doğdum. Bursa Anadolu Lisesi’nden 1984 yılında mezun oldum. Aynı yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesini kazandım. 1990 yılında Tabip Teğmen rütbesiyle GATA Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1991-1993 yıllarında Kırklareli 33ncü Mekanize Tugay’da kıta hizmetini yaptım, bu sırada 30 Yt. Seyyar Cerrahi Hastanesi Baştabibi, Revir Baştabibi, Askeri Kamp Tabibi olarak görev yaptım. 1993-1996 yılları arasında GATA Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD. Bşk.lığında Uzmanlık eğitimi aldım. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kasım 1996-Ekim 1997 tarihleri arasında Erzincan Asker Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak çalıştım. 1997-2002 arasında GATA KBRN Bölümünde KBRN Doktorası yaptım. Daha sonra 2003 Mayıs ayından itibaren GATA KBRN Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. 14.Aralık.2007 tarihinde Klinik Biyokimya alanında Doçentlik ünvanını aldım. Bu arada Eylül 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında Minnesota Üniversitesinde biyokimyasal çalışmalara yönelik olarak staj tahsil eğitiminde bulundum. Mart 2015 başında GATA’da Profesörlük kadrosuna atandım. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesinde KBRN Anabilim Dalı Başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. 2001-2018 yılları arasında 41’i SCI-E (Science Citation Index-Expanded) dizininde yer alan uluslararası hakemli dergilerde basılmış toplam 47 uluslararası makalem (14 makalede birinci isim olarak yer almaktadır) bulunmaktadır. 1996-2018 yılları arasında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 25 adet makalem bulunmaktadır (5 makalede birinci isim olarak yer almaktayım). Yurtdışı bilimsel faaliyetlerde 1999-2018 yılları arasında kongre kitapçıklarında yer almış toplam 13 sözlü ve 50 adet poster bildirim bulunurken, aynı süre içerisinde ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş 16’sı sözel olmak üzere toplam 32 bildirim bulunmaktadır. Toplam 10 kitap, kitapçık ve broşürde (1’i uluslararası yazılmış olarak) bölüm yazarlığım bulunmaktadır. 1999 yılından günümüze kadar toplam 46 ulusal seminer, panel, kurs, çalıştay, vs. faaliyette konuşmacı ve eğitici olarak görev aldım. 1999-2018 yılları arasında uluslararası bilimsel-akademik faaliyetler kapsamında; özellikle NATO, Birleşmiş Milletler, KSYÖ (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) bünyesinde çeşitli faaliyetlere iştirak ettim. İngilizce düzeyim (anlama-konuşma-yazma yönünden) iyi durumda olup İngilizcenin dışında orta seviyede Almanca bilgim bulunmaktadır.

Bir cevap yazın